جواد صادقی
کاربران اکادمی یک پرتقال
جواد صادقی در هیچکدام از دوره های اکادمی یک پرتقال شرکت نکرده است .