امیرحسین رحمانی
کاربران اکادمی یک پرتقال
امیرحسین رحمانی در هیچکدام از دوره های اکادمی یک پرتقال شرکت نکرده است .