علی طاهر خانی
کاربران اکادمی یک پرتقال
علی طاهر خانی در هیچکدام از دوره های اکادمی یک پرتقال شرکت نکرده است .